Zásady společnosti Fruugo týkající se právních stížností třetích stran

Poslední aktualizace: Srpen 2023

Tyto zásady se vztahují na stížnosti, právní upozornění a další sdělení ("stížnosti") třetích stran ("vás") týkajících se údajného zneužití platformy Fruugo nebo služeb Fruugo ze strany prodejců Fruugo nebo samotné společnosti Fruugo. Tyto zásady je třeba číst ve spojitosti s našimi Podmínkami používání ("TOU") a Ochranou osobních údajů .  Podáte-li nám stížnost, tak nás nám tím ujišťujete, že toto berete na vědomí a souhlasíte, že se budete těmito zásadami řídit.  

Jak je v TOU jasně uvedeno, tak všechny produkty zobrazené na Fruugo jsou k dispozici k prodeji a prodávají je nezávislí prodejci třetích stran.  Společnost Fruugo není ani kupujícím, ani prodejcem výrobků a není zapojena do žádné fáze dodavatelského řetězce výrobků. Poskytujeme platformu a působíme jako obchodní zástupce maloobchodníků, čímž maloobchodníkům a zákazníkům umožňuje provádět transakce.  Smlouva, která vzniká při dokončení prodeje výrobku, se uzavírá výhradně mezi zákazníkem a prodejcem.  Nejsme smluvní stranou takové smlouvy a nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z ní nebo v souvislosti s ní.  S příslušnými produkty nemanipulujeme, neověřujeme je, ani je jinak nevidíme a neposkytujeme službu plnění.  

Nicméně jako renomovaný online prodejce bereme všechny stížnosti vážně.  Poctivost našeho trhu je pro naši firmu a všechny naše partnery nesmírně důležitá.  Proto jsme se snažili, aby pro třetí strany bylo co nejjednodušší kontaktovat nás s případnými stížnostmi.

Oznámení

Abyste zajistili, že se vaší stížnosti dostane rychlé pozornosti, tak se na společnost Fruugo obraťte pomocí dále uvedených způsobů oznámení. Společnost Fruugo nenese odpovědnost, pokud třetí strana nepoužije příslušný formulář a/nebo postup pro podání stížnosti, a níže uvedené cílové lhůty se na žádnou takovou stížnost v případě, že nebyl dodržen správný postup, nevztahují. Ujistěte se, že jste své obavy společnosti Fruugo nahlásili prostřednictvím příslušného níže uvedeného kanálu:

Otázky týkající se Fruugo a kontakt na Fruugo

Nápověda

Odpovědi na většinu otázek naleznete na našem webu Centrum nápovědy.

Zákaznický servis

Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání stránek Fruugo, včetně nákupu a prodeje, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím určeného formuláře Centra nápovědy, kde vám rádi pomohou.

Stížnosti v oblasti duševního vlastnictví

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva duševního vlastnictví, použijte níže uvedené formuláře pro podání stížnosti našemu právnímu týmu.  Všem Stížnostem podaným prostřednictvím těchto formulářů je věnována okamžitá pozornost a jsou přezkoumány a vyřízeny v souladu s Postupem pro oznamování a stahování společnosti Fruugo.

Chcete-li nahlásit údajné porušení práv jako vlastník práv nebo zástupce značky, použijte následující formulář:

https://www.fruugo.co.uk/help/report  

Tento formulář je rovněž přístupný prostřednictvím Centra nápovědy pod položkou „Mám dotaz na ochrannou známku nebo autorská práva“.

Další oznámení

Všechny ostatní stížnosti týkající se údajného zneužití platformy Fruugo, služeb Fruugo ze strany prodejců Fruugo nebo regulačních záležitostí prosím oznamujte na určenou e-mailovou adresu právního oddělení – legal @fruugo.com.

Obsah stížnosti

Vaše stížnost musí obsahovat všechny informace a důkazy, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom mohli stížnost plně právně zdůvodnit a abychom, jak my, tak dotčený(í) prodejce(i) stížnosti porozuměli.

Stížnost by měla obsahovat alespoň jasné vysvětlení příslušných zákonných práv, důvodů a/nebo povinností a všech právních předpisů, na které se odvoláváte; skutečnosti, které odůvodněně podporují vaše tvrzení, že došlo k porušení právních předpisů; informace týkající se výpisu (výpisů) na webu Fruugo, včetně přímých hypertextových odkazů na výrobky, které údajně porušují právní předpisy; čísla ochranných známek, pokud je to relevantní; jurisdikce, kterých se to týká, a jakékoli další relevantní informace, které pomohou společnosti Fruugo co nejefektivněji vaši stížnost vyřídit.  

Nepředkládejte nadbytečné, nerelevantní a/nebo nejasné dokumenty či informace, protože to by přezkoumání vaší stížnosti zdržovalo.  Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli nejasnou nebo nepodloženou stížnost.

Všechny informace a dokumenty poskytnuté společnosti Fruugo by měly být buď v angličtině, nebo do angličtiny přeložené.

Kontaktní údaje, které nám byly poskytnuty

V roli zprostředkovatele obchodního zastoupení jménem maloobchodníků využívajících platformu Fruugo jsme povinni předat podrobnosti o stížnosti, která se týká maloobchodníka, tomuto maloobchodníkovi. Společnost Fruugo bere své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů velmi vážně. Podáním stížnosti dáváte společnosti Fruugo souhlas s předáním údajů o vaší stížnosti prodejci (prodejcům) a se zpracováním veškerých osobních údajů nezbytných pro tento účel. Pokud si nepřejete, aby vaše kontaktní údaje použité k podání Stížnosti byly předány prodejci, ujistěte se, že jste uvedli jasné sekundární kontaktní údaje, které mohou být předány prodejci, aby vás přímo kontaktoval on. Berete tím na vědomí a souhlasíte s tím, že v důsledku podání Stížnosti vás může kontaktovat dotčený prodejce (prodejci), který může Stížnost chtít projednat nebo vyvrátit.  Souhlasíte s tím, že s příslušným prodejcem (prodejci) budete jednat konstruktivně a v dobré víře a výsledek příslušné diskuse nebo sporu nám neprodleně oznámíte.  Souhlasíte také s tím, že společnost Fruugo nenese žádnou odpovědnost za jakékoli právní nebo finanční důsledky nebo škody, které vám vzniknou v důsledku takových diskusí nebo sporů nebo v souvislosti s nimi.     

Časové rozvrhy 

Snažíme se sice poskytnout první odpověď na stížnost do tří (3) pracovních dnů, vyhrazujeme si však právo tuto lhůtu změnit bez předchozího upozornění. 

Neposílejte prosím duplicitní stížnosti nebo opakované zprávy týkající se téže stížnosti, protože by to mohlo zpozdit dobu naší první reakce. Na jakoukoli následnou komunikaci s vámi budeme reagovat, co nejdříve to bude možné, s ohledem na kapacitu našeho právního týmu a potřebu případně upřednostnit nejnaléhavější stížnosti. Aby se předešlo pochybnostem, přednost budou mít stížnosti podané státní správou a regulačními orgány.  

Pokud se domníváte, že je vaše stížnost naléhavá, označte to zřetelně v předmětu stížnosti a připojte vysvětlení důvodů (například pokud existuje vážné riziko poškození veřejnosti).  

Naše odpověď

Pokud budete dodržovat tyto zásady, podnikneme v přiměřené lhůtě veškeré kroky, které budeme považovat za právně odůvodněné a za daných okolností za nezbytné. Naše reakce může (ale nemusí) zahrnovat pozastavení nebo odstranění dotčených výpisů v některých nebo ve všech jurisdikcích, upozornění prodejce (prodejců) na problém, spojení s příslušným prodejcem (prodejci) za účelem vyřešení problému a/nebo aktualizaci přijatých opatření.  

Jakékoli takové kroky budou provedeny plně a zcela podle našeho uvážení a v souladu se všemi platnými zákony. Nepředpokládáme ani nezaručujeme, že jakékoli opatření, které přijmeme, bude, ať už dočasně nebo trvale, účinné při dosažení jakéhokoli cíle, a nejsme povinni průběžně sledovat nebo jinak kontrolovat účinnost a/nebo dodržování jakéhokoli opatření, které případně přijmeme.  

Kromě toho, pokud právní základ příslušné stížnosti nebyl prokázán, tak si v souladu s těmito zásadami nebo i jinak vyhrazujeme právo obnovit seznamy produktů a/nebo prodejců, aniž bychom vás o tom informovali. 

Řešení sporů online

Podle čl. 14 odst. 1 Nařízení o řešení spotřebitelských sporů online poskytuje Komise EU platformu pro online řešení sporů (platforma OS). Platformu pro řešení sporů online lze najít pomocí: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Zprostředkování Článek 12 nařízení EU o platformě pro podnikání 2019/1150 stanoví, že za určitých okolností má být k dispozici mediace.

Maloobchodní prodejci mohou požádat o vyřešení sporu se společností Fruugo prostřednictvím mediace. Spor může kterákoli ze stran předložit soudu Centrum pro efektivní řešení sporů (CEDR), kde CEDR jmenuje mediátora.

 

Proces reklamace plateb u maloobchodníků

Pokud máte jakékoli problémy s platební službou poskytovanou společností Fruugo, dejte nám prosím vědět, prostřednictvím kontaktu na svého specializovaného správce účtu. Vaše zpětná vazba nám pomůže naše služby zlepšit. Vaši stížnost se zavazujeme vyřešit do jednoho měsíce od jejího obdržení.

Zadavatelé

Informace o smluvních subjektech, které jednají jménem společnosti Fruugo, naleznete v Podmínkách používání.

Obecné

Tyto zásady se řídí právem Anglie a Walesu a vy tímto neodvolatelně přijímáte výlučnou jurisdikci soudů Anglie a Walesu, pokud jde o jakékoliv spory týkajícímu se těchto zásad a práv a povinností s těmito zásadami souvisejících (včetně mimosmluvních práv a povinností).  

Pokud příslušný soud shledá některé z ustanovení těchto Zásad jako neplatné nebo nevymahatelné, tak souhlasíte s tím, že by se soud měl snažit prosadit záměry stran v souladu s těmito Zásadami, a zbývající ustanovení těchto Zásad zůstanou v plné platnosti a účinnosti.