Podmínky používání

Poslední aktualizace: Říjen 2023

1.PŘIJETÍ PODMÍNEK

Vítejte na stránkách elektronického nakupování Fruugo (dále jen „služba“), které vám poskytuje společnost Fruugo.com Ltd a všechny dceřiné společnosti v úplném vlastnictví společnosti Fruugo.com Ltd a všechny přidružené společnosti ve skupině včetně společnosti Fruugo (Ireland) Ltd (dále jen „my“, „nás“ nebo „Fruugo“).

Službu provozuje společnost Fruugo.com Ltd. Společnost Fruugo je registrována v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 06553460 a její sídlo je Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. DIČ společnosti Fruugo je GB 413 9004 29.

Tyto podmínky používání („TOU“) upravují vaše používání obsahu, softwaru a služeb nabízených prostřednictvím služby. Před použitím služby si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (TOU). Používáním služby přijímáte a souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami používání (TOU). Pokud nesouhlasíte s podmínkami používání (TOU) nebo s jakýmikoliv jejich změnami, měli byste službu přestat používat.

Společnost Fruugo si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit části těchto podmínek používání (TOU). Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto podmínky používání (TOU), zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání služby po zveřejnění změn znamená, že tyto změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Pokud dodržujete tyto podmínky používání (TOU), společnost Fruugo vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosné a omezené oprávnění ke vstupu do služby a jejímu používání.

Pokud se vy a společnost Fruugo písemně nedohodnete jinak, registrací nebo jiným způsobem používáním služby, mimo jiné i návštěvou nebo prohlížením služby, souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání (TOU) a ustanoveními („další podmínky“) a zásadami a pokyny („zásady“), na které se zde odkazuje nebo které společnost Fruugo zveřejnila nebo zpřístupnila, a to v každém případě v rozsahu, v jakém se tyto další podmínky a zásady vztahují na vaše používání služby.

Další podmínky a zásady zahrnují mimo jiné následující:

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Fruugo;

Fruugo Zásady používání souborů cookie;

Zásady společnosti Fruugo týkající se zakázaných produktů;

Zásady společnosti Fruugo proti padělání;

Zásady používání ochranných známek společnosti Fruugo;

Zásady podávání právních stížností třetími stranami ;

Zásady společnosti Fruugo týkající se ochrany nezletilých osob a

Fruugo Zásady přesnosti obsahu.

Všechny další podmínky a zásady jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu odkazem a podmínkami používání (TOU) spolu se všemi dalšími podmínkami a zásadami tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a společností Fruugo („Smlouva“) s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují všechny předchozí smlouvy.

V rozsahu, v jakém jsou podmínky používání (TOU) v rozporu s jakýmikoliv dalšími podmínkami nebo zásadami, které poskytujeme nebo které jsou poskytovány naším prostřednictvím, mají v rozsahu

rozporu přednost tyto další podmínky nebo zásady. Jakékoli další podmínky, které můžete navrhnout v potvrzení objednávky nebo jiné dokumentaci, jsou odmítnuty a nemají žádný účinek, pokud s nimi výslovně nesouhlasíme v samostatné písemné dohodě s vámi. Vaše používání určité části služby může rovněž podléhat pokynům a zásadám platným pro takovou službu, které může společnost Fruugo čas od času zveřejnit a změnit.

Tato smlouva stanoví podmínky, které jsou pro vás („vás“) jako uživatele služby právně závazné.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahují se na jakoukoli novou funkci nebo vylepšení či vydání nových vlastností služby tyto podmínky používání (TOU).

2.INFORMACE O VLASTNICKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Společnost Fruugo je provozovatelem služby a její obsah je buď majetkem společnosti Fruugo (nebo našich přidružených společností), nebo je používán na základě licence od našich dodavatelů. Společnost Fruugo je vlastníkem kompilace informací v této službě.

Práva společnosti Fruugo a našich přidružených společností a dodavatelů jsou chráněna britskými, evropskými a mezinárodními zákony o duševním vlastnictví, včetně zákonů na ochranu autorských práv, ochranných známek a práv k databázím. Zneužití této služby může vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo k trestněprávním sankcím. Společnost Fruugo vám uděluje omezenou, nevýhradní a odvolatelnou licenci k přístupu ke službě za účelem prohlížení produktů prodejců, objednávání zboží nebo získávání kontaktních informací na prodejce nebo nás (nebo naše přidružené společnosti).

Vaše licence na přístup ke službě se nevztahuje na žádné komerční využití našich webových stránek ani na žádné využití našich webových stránek ve prospěch jiného komerčního subjektu než společnosti Fruugo (nebo našich přidružených společností).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a jinými zákony. Logo Fruugo, webové stránky a značky služeb a další loga Fruugo a názvy produktů a služeb jsou ochranné známky společnosti Fruugo.com Ltd („značky Fruugo“). Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah, který je vám prezentován prostřednictvím služby, je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami, známkami služeb, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony, jak je uvedeno v našich Zásadách používání ochranných známek společnosti Fruugo.

S výjimkou případů výslovně písemně povolených společností Fruugo souhlasíte s tím, že nebudete vystavovat ani žádným způsobem používat značky Fruugo. Další informace o značkách společnosti Fruugo naleznete v Zásadách používání ochranných známek společnosti Fruugo. Výslovně není dovoleno stahovat jakoukoli část naší služby (s výjimkou automatického ukládání stránek do mezipaměti), měnit nebo upravovat ji nebo její část, reprodukovat nebo kopírovat, prodávat (včetně dalšího prodeje) nebo jinak využívat naši službu nebo webové stránky (nebo jejich část) k jiným účelům, než jak je uvedeno výše, ani není dovoleno vytvářet rámy našich webových stránek.

3.NÁŠ OBCHOD

Fruugo je globální tržiště, které umožňuje nezávislým prodejcům a kupujícím vzájemně se propojit. Fruugo umožňuje maloobchodníkům zřizovat obchody, které nabízejí a prodávají produkty („produkt“ nebo „produkty“) koncovým uživatelům. Společnost Fruugo sama příslušné produkty neprodává, nezpracovává, neověřuje ani jinak nevidí příslušné produkty a nepodílí se na procesu plnění. Společnost Fruugo není výrobcem ani distributorem produktů na své platformě. Na každé zobrazovací stránce produktu je jasně uveden název, místo a adresa prodejce, který nabízí produkty k prodeji v rámci služby.

4.STATUS OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Každá ze společností Fruugo.com Ltd a Fruugo (Ireland) Limited může jednat pouze jako obchodní zástupce maloobchodníků, nikoli jménem zákazníků. Ve smlouvě společnosti Fruugo s maloobchodníky je uvedeno, že maloobchodníci pověřili společnost Fruugo, aby jménem maloobchodníků uzavírala smlouvy o prodeji produktů zákazníkům.

Fruugo je tržiště pro obchodníky a spotřebitele („B2C“) - Fruugo zprostředkovává prodej z podniků koncovým spotřebitelům. Maloobchodníci jsou obchodníky s prodávanými produkty. Společnost Fruugo je obchodníkem, který provádí platby za zakoupené produkty. Při nákupu produktu v rámci služby je kupní smlouva uzavřena výhradně mezi vámi a prodejcem. To znamená, že když si ve službě zakoupíte produkt, vaše transakce se uskuteční s obchodníkem, který produkt uvedl, a tento obchodník je odpovědný za vyřízení vaší objednávky.

Společnost Fruugo neověřuje žádný z produktů uvedených k prodeji ve službě. Společnost Fruugo používá postup oznamování a stahování, který mohou třetí strany v případě potřeby využít, a společnost Fruugo může podle vlastního uvážení odstranit produkty ze služby. Společnost Fruugo může pomoci maloobchodníkovi se stažením produktů z prodeje v případě, že je produkt bezpečnostním orgánem považován za nevhodný k prodeji.

Protože společnost Fruugo je podnik B2C, daň z vaší objednávky je účtována v souladu s daňovými pravidly B2C platnými pro vaši objednávku, s ohledem na kupní cenu, vaši polohu a polohu prodejce. Společnost Fruugo nemůže vystavovat ani měnit faktury pro scénář business-to-business („B2B“).

V návaznosti na výše uvedené společnost Fruugo nevlastní nic, co je uvedeno nebo prodáváno prostřednictvím jejích webových stránek, a neúčastní se skutečných transakcí mezi kupujícími a prodávajícími (maloobchodníky). Společnost Fruugo není stranou transakce a kupní smlouva je uzavřena přímo mezi kupujícím a prodávajícím. Ačkoli Fruugo může pomoci usnadnit řešení sporů, nemá žádnou kontrolu nad existencí, kvalitou, bezpečností nebo legálností uvedených produktů, přesností obsahu nabídek prodávajících, schopností prodávajících prodávat položky, schopností kupujících platit za položky, ani nad tím, že kupující nebo prodávající skutečně dokončí transakci nebo vrátí položku, a nezaručuje to.

Jako odpovědná online platforma je integrita služby pro naši společnost a všechny naše partnery nesmírně důležitá. Všichni maloobchodníci, kteří používají službu, musí dodržovat podmínky pro maloobchodníky společnosti Fruugo a my požadujeme, aby maloobchodníci i spotřebitelé dodržovali podmínky uvedené v těchto podmínkách používání (TOU).

Všechny produkty prodávané prodejci v rámci služby jsou prodávány na základě předpokladu, že jsou určeny pouze pro osobní, domácí použití.

5.OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI FRUUGO

Na registrační údaje (jak je definováno níže) a některé další informace o vás se vztahuje oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Fruugo. Další informace naleznete v našem úplném oznámení o ochraně osobních údajů.

Souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o vašem účtu a veškerý obsah, který vám byl poskytnut prostřednictvím služby („obsah“): (a) přidružených společností společnosti Fruugo po celém světě za účelem efektivního poskytování služby vám i ostatním; (b) za účelem řádné správy vašeho účtu v souladu s našimi standardními provozními postupy; a (c) pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zpřístupnění je přiměřeně nezbytný pro: (i) dodržení zákonných postupů; (ii) prosazování podmínek používání (TOU); (iii) reakci

na tvrzení, že jakýkoli obsah porušuje práva třetích stran; (iv) reakci na vaše žádosti o zákaznický servis; nebo (v) ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti služby, jejích uživatelů a veřejnosti.

Společnost Fruugo může nahrávat hovory se zákazníky nebo prodejní hovory pro účely školení a standardů kvality a shromažďovat další informace týkající se interakce mezi vámi a společností Fruugo a mezi vámi a námi zastupovaným prodejcem.

6.VAŠE REGISTRAČNÍ POVINNOSTI

S ohledem na vaše používání služby souhlasíte s tím, že: (a) poskytnete o sobě pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, jak je vyžaduje registrační formulář služby („registrační údaje“), a (b) budete udržovat a neprodleně aktualizovat registrační údaje tak, aby byly pravdivé, přesné a úplné.

Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné nebo neúplné informace nebo máme důvodné podezření, že takové informace jsou nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli další používání služby (nebo její části).

Společnost Fruugo uplatňuje zásady ochrany nezletilých a pro používání služby musíte být starší osmnácti (18) let. Společnost Fruugo zavedla povinnost pro prodejce třetích stran, kteří využívají službu, zavést procesy ověřování věku pro prodej jakýchkoli produktů s věkovým omezením.

7.ÚČET FRUUGO, HESLO A ZABEZPEČENÍ

Po dokončení procesu registrace služby obdržíte heslo a označení účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, které se ve službě pod vaším heslem nebo účtem odehrávají. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu a o jakémkoli jiném porušení bezpečnosti služby. Společnost Fruugo nemůže nést odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení tohoto oddílu.

8.PRODUKTY A DODÁVKY

Jak je vysvětleno v části 4 výše, všechny produkty zobrazené ve službě prodávají nezávislí prodejci třetích stran. Společnost Fruugo není ani kupujícím, ani prodejcem produktů. Poskytovatelem platformy služeb je společnost Fruugo.com Ltd.

Ve smlouvách s maloobchodními prodejci jsou maloobchodní prodejci oprávněni uzavírat smlouvy o prodeji produktů zákazníkům. To znamená, že v závislosti na uskutečněné transakci má společnost Fruugo.com Ltd nebo Fruugo (Ireland) Ltd oprávnění od maloobchodníků zavazovat maloobchodníky k prodeji produktů, ale nemá to vliv na strany, které uzavírají smlouvu o prodeji příslušného produktu. Smlouva uzavřená při dokončení prodeje produktu prostřednictvím služby je uzavřena výhradně mezi zákazníkem a prodejcem, ačkoli společnost Fruugo má oprávnění prodejce zavázat prodejce k prodeji produktu na základě takové smlouvy. Společnost Fruugo není smluvní stranou takové smlouvy ani nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Sledujeme procesy doručování prodejců v souvislosti s prodejem uskutečněným prostřednictvím služby a zpětnou vazbu zákazníků na prodané produkty, nicméně společnost Fruugo nemá žádnou přímou kontrolu nad jednotlivými produkty nebo dodávkami produktů prodávaných prostřednictvím služby a ani je neověřuje.

Po zadání objednávky prostřednictvím služby obdržíte e-mail s potvrzením přijetí objednávky. Tento e-mail je pouze informativní potvrzení a nepředstavuje přijetí vaší objednávky prodejcem. Smlouva

mezi vámi a prodejcem v souvislosti s produkty vznikne až po kontrole, zda prodejce vaši objednávku přijal. Pokud je vaše objednávka přijata, společnost Fruugo vám zašle potvrzující e-mail, který uzavírá smlouvu mezi vámi a prodejcem. Potvrzovací e-mail bude obsahovat popis produktů zakoupených v objednávce a některé další informace o vašich právech na zrušení smlouvy mezi vámi a prodejcem. Do smlouvy mezi vámi a prodejcem jsou zahrnuty pouze ty produkty, které jsou uvedeny v e-mailu s potvrzením o odeslání. Pokud byla objednávka označena jako potvrzená, zrušení nemusí být možné, protože prodejce zahájí proces vyřízení objednávky okamžitě po jejím potvrzení. Další informace naleznete v Zásadách storna a vrácení zboží.

Společnost Fruugo přijímá vaše platby jménem prodejce a my se rovněž zavazujeme, že vám jménem prodejce vrátíme veškeré peníze, na které vám může vzniknout nárok. O tom, zda existuje oprávněný nárok na vrácení peněz, rozhoduje především prodejce. V některých omezených případech se však můžeme rozhodnout vrátit peníze a požadovat tuto částku zpět od prodejce. Vaše platba bude zpracována společností Fruugo.com Ltd nebo jakoukoli dceřinou společností v úplném vlastnictví společnosti Fruugo.com Ltd (včetně společnosti Fruugo (Ireland) Ltd) a bude námi předána příslušnému prodejci (prodejcům) jako vyrovnání vašeho dluhu vůči jednotlivým prodejcům za nákupy, které jste provedli prostřednictvím služby. Další pokyny jsou uvedeny v příslušných kapitolách Centra pomoci Fruugo. Tyto pokyny mohou být čas od času změněny, a to s Vaším oznámením nebo bez něj. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto pokyny budou tvořit nedílnou součást těchto podmínek používání (TOU).

Záruční podmínky jsou specifické pro daný produkt, a proto jsou uvedeny u příslušného produktu nebo u příslušného prodejce.

9.DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A PRAVIDEL

Musíte se seznámit se všemi platnými místními zákony a pravidly týkajícími se chování na internetu, přijatelného obsahu a zakázaných produktů v zemi, ve které žijete. Jste odpovědní za veškeré celní poplatky, pokuty, penále, sankce nebo jiné výdaje vzniklé na základě vámi učiněné objednávky, pokud je v zemi, ve které produkt objednáváte, považována za nezákonnou.

Žádáme prodejce, aby zkontrolovali, zda jsou produkty dostupné k prodeji v rámci služby kompatibilní se zemí bydliště spotřebitele, nicméně je vaší odpovědností pečlivě si přečíst popis produktu před zadáním objednávky.

Vzhledem k tomu, že Fruugo je globální tržiště, mohou být některé položky uvedeny ve více než jedné službě. Prodávající a spotřebitel jsou povinni zajistit, aby byly dodržovány všechny zákony a předpisy týkající se přeshraničních transakcí.

10. ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODEJ SLUŽBY

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo přeprodávat žádnou část služby ani používat službu pro osobní zisk. S výjimkou případů výslovně povolených společností Fruugo nebo inzerenty souhlasíte s tím, že nebudete službu upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat ani vytvářet odvozená díla na jejím základě, ať už vcelku nebo zčásti.

Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat ke službě nebo se o to pokoušet jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které jsme poskytli pro přístup ke službě.

11. ÚPRAVY SLUŽBY

Vyhrazujeme si právo kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo přerušit poskytování služby (nebo její části), a to bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že vám ani žádné třetí straně neneseme odpovědnost za jakoukoli změnu, pozastavení nebo přerušení služby.

12. ODKAZY

Služba může poskytovat nebo třetí strany mohou poskytovat obsah nebo odkazy na jiné internetové stránky nebo zdroje. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fruugo neodpovídá za dostupnost takového externího obsahu, stránek nebo zdrojů a že společnost Fruugo neschvaluje a neodpovídá za žádné materiály nebo služby na těchto stránkách nebo zdrojích nebo z nich dostupné. Společnost Fruugo nemá žádnou kontrolu nad obsahem nebo webovými stránkami třetích stran a nemůže nést odpovědnost za nic, co je na těchto stránkách obsaženo.

Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fruugo nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním takových materiálů nebo služeb dostupných na takových stránkách nebo prostřednictvím takových stránek nebo zdrojů nebo v souvislosti s nimi.

13. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že společnost Fruugo a všechny naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, akcionáře, zástupce a další partnery, prodejce a zaměstnance odškodníte a ochráníte před jakýmikoliv pohledávkami, ztrátami, odpovědností, nároky nebo výdaji, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, které vůči společnosti Fruugo vznese jakákoliv třetí strana v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním služby (mimo jiné včetně obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo přenesete prostřednictvím služby, vašeho používání nebo připojení ke službě, vašeho porušení podmínek používání (TOU) nebo vašeho porušení jakýchkoliv práv jiné osoby).

14. VYJÁDŘENÍ

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:

  1. SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, PODMÍNEK A DALŠÍCH PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

  2. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, ŽE (I) SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (II) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ (NEBO ŽE BUDOU ODSTRANĚNY JAKÉKOLI ZÁVADY), (III) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (IV) A KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ JSTE ZAKOUPILI NEBO ZÍSKALI PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ.

  3. STAHOVÁNÍ NEBO JINÉ ZÍSKÁVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY PROBÍHÁ NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU STAŽENÍ TAKOVÉHO OBSAHU.

  4. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, KTEROU ZÍSKÁTE OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU NEBO JINÝ ZÁVAZEK, KTERÝ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDEN V PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ (TOU).

  5. ODMÍTÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ TŘETÍCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK A/NEBO SLUŽEB.

  6. PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK A VŠECH ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PROTI SPOLEČNOSTI FRUUGO V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI SE WEBOVOU STRÁNKOU NEBO JAKÝMKOLI OBSAHEM JE PŘESTAT WEBOVOU STRÁNKU NEBO TAKOVÝ OBSAH POUŽÍVAT.

Výše uvedené zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na jakékoli škody, odpovědnost nebo újmu způsobenou jakýmkoli selháním výkonu, chybou, opomenutím, přerušením, vymazáním, defektem, zpožděním v provozu nebo přenosu, počítačovým virem, poruchou komunikační linky, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem, změnou nebo použitím, ať už z důvodu porušení smlouvy, protiprávního jednání, nedbalosti nebo jakéhokoli jiného důvodu.

Společnost Fruugo si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provést některý z následujících kroků: (1) z jakéhokoli důvodu upravit, pozastavit nebo ukončit provoz nebo přístup ke službě nebo jakékoli části služby; (2) upravit nebo změnit službu nebo jakoukoli část služby a jakékoli platné zásady nebo podmínky; a (3) přerušit provoz služby nebo jakékoli části služby, pokud je to nezbytné k provedení rutinní nebo nerutinní údržby, opravy chyb nebo jiných změn.

15. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Souhlasíte s tím, že společnosti Fruugo poskytnete přiměřenou příležitost spolupracovat s vámi na vyřešení jakékoli záležitosti, za kterou můžeme být potenciálně odpovědní, dříve, než vám vzniknou jakékoli náklady na vyřešení incidentu.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TO ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST FRUUGO NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU: (I) POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍVAT SLUŽBU NEBO JAKÝKOLI PRODUKT ZOBRAZENÝ VE SLUŽBĚ; (II) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO ZPRÁV PŘIJATÝCH NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO Z NÍ; (III) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO DATŮM NEBO JEJICH POZMĚŇOVÁNÍ; (IV) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VE SLUŽBĚ; NEBO (V) JAKOUKOLI JINOU ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY NEBO PRODUKTŮ ZOBRAZENÝCH NEBO PRODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY.

NAŠE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST A VAŠE VÝHRADNÍ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBY.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BEZ OHLEDU NA JAKÝKOLI ZÁKON NEBO JINÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS MUSÍ BÝT JAKÝKOLI NÁROK NEBO DŮVOD ŽALOBY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ZOBRAZOVANÝCH VE SLUŽBĚ NEBO PRODÁVANÝCH JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEBO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ (TOU) PLATNÝ DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU TAKOVÉHO NÁROKU NEBO DŮVODU ŽALOBY.

BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NESETE ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ SPOLEČNOST FRUUGO UTRPÍ V DŮSLEDKU VAŠEHO NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEBO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ (TOU), ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ZTRÁTA NEBO ŠKODA BYLA ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÁ A SPOLEČNOST FRUUGO SPLNILA SVOU POVINNOST ZMÍRNIT PŘÍPADNÉ ZTRÁTY.

16. VÝJIMKY A OMEZENÍ

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. PROTO SE NA VÁS NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ V ODDÍLECH 13 A 14 NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ŽÁDNÝM USTANOVENÍM TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ (TOU) NEJSOU DOTČENA ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ.

17. PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Společnost Fruugo může zveřejnit jakékoli informace, které o vás máme (včetně vaší totožnosti), pokud zjistíme, že takové zveřejnění je nezbytné v souvislosti s vyšetřováním nebo stížností týkající se vašeho používání služby nebo k identifikaci, kontaktování nebo zahájení soudního řízení proti někomu, kdo může způsobit újmu nebo zasahovat (ať už úmyslně nebo neúmyslně) do práv nebo majetku společnosti Fruugo nebo do práv či majetku návštěvníků nebo uživatelů služby, včetně zákazníků společnosti Fruugo. Společnost Fruugo si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro splnění požadavků platných zákonů, nařízení, právních postupů nebo vládních požadavků. Společnost Fruugo může také zveřejnit vaše informace, pokud zjistí, že to vyžadují nebo povolují platné právní předpisy, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody.

Souhlasíte s tím, že společnost Fruugo může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup ke službě a/nebo zablokovat váš budoucí přístup ke službě, pokud zjistíme, že jste porušili tyto podmínky používání (TOU) nebo jiné dodatečné podmínky, zásady nebo pokyny, které mohou být spojeny s vaším používáním služby. Souhlasíte také s tím, že jakékoli porušení těchto podmínek používání (TOU) z vaší strany bude představovat nezákonnou a nekalou obchodní praktiku a způsobí společnosti Fruugo nenapravitelnou škodu, pro kterou by peněžní náhrada škody byla neadekvátní, a souhlasíte s tím, aby společnost Fruugo získala jakoukoli soudní nebo spravedlivou úlevu, kterou společnost Fruugo za takových okolností považuje za nezbytnou nebo vhodnou. Tyto prostředky nápravy doplňují všechny ostatní prostředky nápravy, které může mít společnost Fruugo k dispozici ze zákona nebo podle práva.

Souhlasíte s tím, že společnost Fruugo může podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup ke službě z důvodu, který zahrnuje (mimo jiné) (1) žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních orgánů, (2) vaši žádost (odstranění účtu z vlastního podnětu), (3) přerušení nebo podstatnou změnu služby nebo jakékoli služby nabízené ve službě nebo jejím prostřednictvím nebo (4) neočekávané technické problémy nebo potíže.

Pokud proti vám společnost Fruugo podnikne jakékoliv právní kroky v důsledku porušení těchto podmínek používání (TOU), bude mít společnost Fruugo právo požadovat od vás náhradu a vy souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré přiměřené soudní poplatky a náklady na takovou žalobu, kromě jakéhokoliv jiného odškodnění poskytnutého společnosti Fruugo. Souhlasíte s tím, že společnost Fruugo nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení vašeho přístupu ke službě v důsledku porušení těchto podmínek používání.

Souhlasíte s tím, že jakékoli ukončení vašeho přístupu ke službě na základě jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání (TOU) může být provedeno bez předchozího upozornění, a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Fruugo může váš účet okamžitě deaktivovat nebo smazat.

Účet, který nebyl po určitou dobu používán, může být v souladu s pokyny a zásadami společnosti Fruugo zrušen a veškerý obsah na něm trvale odstraněn. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou

odpovědnost za vymazání nebo neuložení jakéhokoli obsahu uchovávaného nebo přenášeného službou.

18. NÁROKY NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Společnost Fruugo respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a má zavedený postup pro oznámení a stažení. Pokud se domníváte, že byla v rámci služby porušena některá z vašich práv duševního vlastnictví, nahlaste problém na adresu legal@fruugo.com a zašlete veškerou požadovanou dokumentaci v souladu s našimi zásadami pro stížnosti třetích stran.

19. PROPAGAČNÍ KÓDY

Společnost Fruugo může vydávat propagační kódy, které spotřebitelům umožňují získat výhody, například slevy na objednávky, které zadají prostřednictvím služby. Tyto kódy jsou nepřenosné, takže je může používat pouze osoba, které byly vydány, a musí být použity pouze v souladu s podmínkami jejich použití. Pokud použijete propagační kód k uplatnění propagační výhody, musíte si nejprve ověřit, že vám byl přidělen a že jste oprávněni jej použít. Jeho použitím pro uplatnění propagační výhody potvrzujete, že (i) jste oprávněni kód použít; (ii) splňujete všechny podmínky, které se na jeho použití vztahují, a (ii) souhlasíte s podmínkami spojenými s propagační akcí. Pokud společnost Fruugo zjistí, že nejste oprávněni propagační akci využít nebo nesplňujete podmínky jejího využití, může být vaše objednávka odmítnuta, případně ji může prodejce zpracovat bez uplatnění propagační výhody.

20. RECENZE

Společnost Fruugo ve své službě nezobrazuje spotřebitelské recenze produktů. Společnost Fruugo však shromažďuje hodnocení Trust Pilot, aby uživatelé mohli vyjádřit své zkušenosti. Uživatelé nehodnotí jednotlivé produkty, ale mohou hodnotit své zkušenosti se službou.

Společnost Fruugo přijímá pouze recenze s připojeným číslem objednávky, aby ověřila, že všechny recenze jsou založeny na skutečných zkušenostech. Pokud byla recenze předložena bez čísla objednávky, společnost Fruugo zašle žádost o doplňující informace. Pokud této žádosti nevyhovíte, recenzi odstraníme, protože nebudeme moci potvrdit, zda pochází od ověřeného kupujícího.

21. JAK JSOU HODNOCENY VÝSLEDKY ONLINE VYHLEDÁVÁNÍ FRUUGO

Výsledky vyhledávání prováděného v rámci služby jsou seřazeny podle následujících faktorů: relevance (k vyhledávacímu dotazu), historické výsledky prodeje a služeb příslušných prodejců a provize, kterou může společnost Fruugo získat od prodejce při nákupu zboží. Pokud jsou výsledky vyhledávání nebo obsah karuselů produktů či jiný propagační obsah ve službě primárně ovlivněny platbami provedenými maloobchodníky (sponzorovaný obsah), bude tato skutečnost uvedena vedle obsahu nebo výsledků.

22. PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Jakékoli porušení podmínek používání (TOU) nahlaste oddělení péče o zákazníky společnosti Fruugo.

23. OZNÁMENÍ

Oznámení vám mohou být zasílána e-mailem nebo poštou. služba může rovněž poskytovat oznámení o změnách podmínek používání (TOU) nebo jiných záležitostech zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení, která jsou vám obecně určena ve službě.

24. ZRUŠENÍ

Ve většině případů není možné objednávku po jejím odeslání zrušit, protože u většiny objednávek začíná proces vyřizování ze strany prodejců okamžitě.

Pokud je možné objednávku zrušit, prodejce vás bude informovat, že se mu to podařilo. Pokud není možné objednávku zrušit, například pokud již byla odeslána, musíte počkat na doručení a vrátit zboží v souladu s našimi zásadami pro vracení zboží.

Podle platných právních předpisů mají spotřebitelé se sídlem v EU, EHP a Spojeném království právo odstoupit od některých nákupů nebo je zrušit a získat zpět peníze. Právo na odstoupení od smlouvy nebo zrušení smlouvy (dále společně jen „právo na odstoupení od smlouvy“) umožňuje spotřebitelům v EU/EHP/Spojeném království odstoupit od nákupu fyzického zboží do 14 dnů od převzetí dodávky a vrátit zakoupené zboží výměnou za vrácení peněz.

Společnost Fruugo dobrovolně nabízí všem zákazníkům po celém světě lhůtu pro vrácení zboží, aniž by tím bylo omezeno právo EU/EHP/Spojeného království na odstoupení od smlouvy. Podrobnosti o tomto procesu naleznete v našich Zásadách práva na odstoupení od smlouvy.

O svém rozhodnutí zrušit objednávku nás musíte informovat podle naší stránky Vrácení, vrácení peněz a zrušení objednávky. Doporučujeme podat žádost prostřednictvím našeho interaktivního centra pomoci, protože je to nejrychlejší způsob, jak požádat o zrušení, ale zákazníci z EU, EHP a Spojeného království mohou, pokud si to přejí, vyplnit, vytisknout a odeslat níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (není to však povinné):

Vyplňte prosím následující části pod čarou, formulář vytiskněte a zašlete na adresu: Tým služeb zákazníkům, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Spojené království.


Pro: Tým služeb zákazníkům, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Spojené království.

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na následující zboží:

Číslo objednávky:

Objednáno dne:

Vaše jméno:

Vaše adresa:

E-mailová adresa vašeho servisního účtu:

Váš podpis:

Datum:

Abyste nám mohli vrátit peníze, musíte také vrátit produkt (produkty) prodejci, u kterého jste zboží zakoupili. Bude to jiná adresa než výše uvedená; můžete to provést prostřednictvím našeho interaktivního centra pomoci.

NEZASÍLEJTE své produkty přímo společnosti Fruugo – zpozdilo by se tím zrušení a vrácení peněz.


25. SPORY A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

Kupující a prodávající

Pokud se dostanete do sporu s jiným uživatelem služby nebo třetí stranou, doporučujeme vám, abyste kontaktovali druhou stranu a pokusili se spor vyřešit smírně.

Jakékoli problémy s produktem je třeba řešit především přímo s prodejcem, který produkt prodává.

Kupující a prodávající, kteří nejsou schopni vyřešit spor týkající se transakce v rámci služby, mohou při hledání řešení spolupracovat se zákaznickým servisem společnosti Fruugo. Společnost Fruugo se může podle vlastního uvážení pokusit pomoci vám v dobré víře vyřešit spory, ale nebude vynášet soudy ani rozhodovat o právních otázkách nebo nárocích. Společnost Fruugo není povinna řešit jakékoli spory ani pomáhat při jejich řešení.

Souhlasíte s tím, že společnost Fruugo zprostíte veškerých nároků, požadavků a škod vyplývajících ze sporů s jinými uživateli nebo třetími stranami.

Kupující a Fruugo

Pokud mezi vámi a společností Fruugo dojde ke sporu, doporučujeme vám, abyste se obrátili na náš zákaznický servis prostřednictvím našeho centra pomoci a pokusili se jej vyřešit.

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem Anglie a Walesu. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se této smlouvy souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci anglických soudů.

Vy nebo společnost Fruugo můžete kvalifikované spory postoupit k mediaci Centru pro efektivní řešení sporů (Centre for Effective Dispute Resolution, https://www.cedr.com ), nebo pokud máte bydliště v EU, k řešení prostřednictvím online platformy Evropské komise pro řešení sporů, kterou můžete navštívit zde https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. OBECNÉ INFORMACE

Společnost Fruugo vám neodpovídá, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, za náhodné, zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu zisku (přímou nebo nepřímou), ztrátu prodeje, ztrátu dobrého jména nebo pověsti, ztrátu podnikání, nároky třetích stran, čistě ekonomické ztráty vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s plněním nebo neplněním našich povinností podle těchto podmínek používání (TOU), včetně takových škod, které lze rozumně předvídat v den, kdy si objednáte zboží pomocí služby.

Žádné ustanovení těchto podmínek používání (TOU) nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené naší nedbalostí.

Osoba, která není smluvní stranou těchto podmínek používání (TOU), nemá právo vymáhat jakoukoli podmínku podle zákona o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999.

Pokud soud shledá některé ustanovení těchto podmínek používání (TOU) neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nemá vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek používání (TOU). Jakékoli selhání společnosti Fruugo při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení podmínek používání (TOU) nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Společnost Fruugo může postoupit nebo převést jakákoli svá práva nebo subdodavatelsky převést jakékoli své povinnosti podle těchto podmínek používání (TOU) na jakoukoli třetí stranu. Společnost Fruugo je oprávněna postoupit nebo převést jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti (bez vašeho předchozího souhlasu) na kteroukoli z našich přidružených společností. Souhlasíte s tím, že váš účet Fruugo je osobní a nepřenosný. Nesmíte postoupit ani převést žádná svá práva ani zadat subdodavatelům žádné ze svých povinností podle těchto podmínek používání (TOU), s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti Fruugo.

Tyto podmínky používání (TOU) upravují celý vztah mezi vámi a společností Fruugo a zůstávají v platnosti po celou dobu trvání našeho vztahu. Nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě, nemá za cíl vytvořit partnerství, společný podnik nebo vztah zprostředkování, zaměstnanecký vztah nebo vztah franšízy mezi vámi a společností Fruugo.

Tato smlouva (včetně postupů a zásad v ní uvedených) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Fruugo a nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

Vaše používání služby může podléhat dalším podmínkám, které se mohou vztahovat na používání partnerských služeb, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran. Názvy oddílů v těchto OP jsou uvedeny pouze pro usnadnění.

Tyto podmínky používání (TOU) zůstávají v platnosti i po ukončení vašeho přístupu ke službě nebo po ukončení vašeho používání služby.