Podmínky použití

Podmínky používání Fruugo

1.PŘIJETÍ PODMÍNEK

Vítejte na internetových prodejních stránkách Fruugo, které Vám poskytuje společnostFruugo.comLtd. (dále "my" nebo "námi"). Tyto podmínky používání ("TOU") upravují používání obsahu, softwaru a služeb nabízených prostřednictvím Fruugo.
Tyto podmínky používání ("TOU") upravují používání služeb a obsahu nabízených námi prostřednictvím Fruugo. Používáním Fruugo přijímáte a souhlasíte, že pro Vás budou TOU závazné. Pokud s TOU nebo jejich změnami nesouhlasíte, neměli byste Fruugo dále používat.
TOU mohou být námi průběžně aktualizovány i bez předchozího upozornění. TOU byste měli pravidelně ohledně změn kontrolovat na stránce Podmínky používání.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jakákoliv nová funkce, vylepšení nebo vydání nových vlastností Služby podléhá
TOU. Vaše používání částečné služby Fruugo může rovněž podléhat pokynům a zásadám takové služby a i ty mohou být zveřejněny a průběžně měněny Fruugo. Všechny tyto pokyny a zásady jsou zahrnuty formou odkazu do TOU. V případě nesrovnalostí mezi TOU a jakýmikoliv pokyny a zásadami, budou TOU mít přednost.

2.VAŠE REGISTRAČNÍ POVINNOSTI

S ohledem na Vaše používání Služby souhlasíte s: (a) poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných informací o Vás tak, jak jste k tomu vyzvání v registračním formuláři Služby ("Registrační údaje") a (b) zachováním a bezprostřední aktualizací Registračních údajů tak, aby byli pravdivé, přesné a úplné.
Musí Vám být nejméně šestnáct (16) let. Pokud ve své zemi trvalého pobytu nejste plnoletí, musíte požádat jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce, aby Vaším jménem dokončil registraci.
V případě poskytnutí informací, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, nebo budeme mít oprávněné důvody se domnívat, že jsou tyto informace nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo zrušit Váš účet a odmítnout jakékoliv budoucí využívání Služby (nebo její části).

3.FRUUGO ÚČET, HESLO A ZABEZPEČENÍ
Po dokončení registračního procesu do Služby obdržíte heslo a označení účtu. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jste plně zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým pod Vaším heslem nebo účtem dojde. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoliv neoprávněném použití Vašeho hesla nebo účtu a o jakémkoliv jiném narušení bezpečnosti. Nemůžeme být a nebudeme odpovědní za případné ztráty nebo škody vyplývající z Vašeho nedodržování pokynů v této Sekci.

4.ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ FRUUGO

Registrační údaje a některé další informace o Vás podléhají zásadám ochrany osobních údajů Fruugo. Pro více informací si prosím přečtěte plné znění zásad ochrany osobních údajů na stránceZásady ochrany osobních údajů.
Souhlasíte s tím, že můžeme poskytnout přístup, uchovávat a zveřejnit informace o Vašem účtu a Vašem Obsahu: (a) našim sesterských společnostem po celém světě za účelem poskytování obsahu účinným způsobem Vám i ostatním; (b) za účelem řádné správy Vašeho účtu v souladu s našimi standardními operačními postupy; a (c) pokud to vyžaduje zákon anebo v dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné k: (i) dodržení právního procesu; (ii) prosazení TOU; (iii) reakci na tvrzení, že jakýkoliv obsah porušuje práva třetích stran; (iv) reakci na Vaše žádosti o služby zákazníkům; nebo (v) ochraně práv, vlastnictví nebo bezpečnosti Služby, jejích uživatelů a veřejnosti. Můžeme zaznamenávat hovory v rámci zákaznických služeb a shromažďovat jiné informace, vztahující se ke komunikaci mezi Vámi a Fruugo a mezi Vámi a maloobchodníkem, jehož zastupujeme.

5.PRODUKTY A DODÁNÍ
Všechny produkty vystavené na Fruugo jsou prodávány nezávislými maloobchodníky třetích stran. Fruugo není ani kupujícím ani prodejcem zboží maloobchodníků. Fruugo je provozovatelem platformy, umožňující maloobchodníkům a zákazníkům dokončit transakce. V souladu s tímto je smlouva, vytvořená k dokončení prodeje těchto produktů třetích stran, výhradně mezi zákazníkem a maloobchodníkem. Fruugo není smluvní stranou této smlouvy, ani nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající ze souvislosti z ní. Děláme vše proto, abychom se ujistili, že výrobky, které jste zakoupili na Fruugo, jsou kvalitní, splňují požadavky všech příslušných pravidel a předpisů a jsou ve všech významných ohledech v souladu s popisem produktu zobrazeným na Fruugo. Sledujeme postupy dodání u našich maloobchodníků a zpětnou vazbu našich zákazníků o produktech prodaných na Fruugo, ale nemáme žádnou přímou kontrolu nad jednotlivými produkty nebo doručením produktů prodaných na Fruugo.
Vaše platby dostáváme ve jménu maloobchodníka a také se zavazujeme, že Vám ve jménu maloobchodníka vrátíme jakékoliv peníze, na které máte mít nárok.
Další pokyny jsou uvedeny v příslušnýchkapitolách nápovědy Fruugo. Tyto pokyny mohou být bez předchozího upozornění průběžně měněny. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto pokyny budou tvořit nedílnou součást TOU.
Záruční podmínky se vážou k jednotlivým produktům, a proto budou k dispozici u příslušného produktu nebo u příslušného maloobchodníka.

6. DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ

Souhlasíte s dodržováním všech místních zákonů a předpisů, pokud jde o on-line chování a přijatelný obsah, jakož se všemi platnými zákony, které se týkají přenosu technických dat exportovaných ze země, ve které sídlíte.

7. ŽÁDNÝ PŘEPRODEJ SLUŽEB

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo přeprodávat žádnou část Služby nebo použití Služby.

8. ZMĚNY VE SLUŽBĚ

Vyhrazujeme si právo Službu (nebo její část) kdykoliv změnit nebo přerušit, a to dočasně nebo trvale, i bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám nebo třetí straně za jakoukoliv úpravu, pozastavení nebo ukončení služby.

9. ODKAZY

Služba může poskytnout, nebo třetí strany mohou poskytnout, odkazy na jiné internetové stránky nebo zdroje. Protože nemáme žádnou kontrolu nad těmito stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za dostupnost takovýchto externích stránek a zdrojů a nepodporujeme a nejsme odpovědní za jakékoliv materiály nebo služby dostupné na takovýchto stránkách nebo zdrojích. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudeme zodpovědní, přímo ani nepřímo, za jakékoliv poškození nebo ztrátu způsobenou, nebo údajně způsobenou, v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takovéto materiály nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakékoli takové stránky nebo zdroje.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služba obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah, který je Vám prezentován prostřednictvím Služby, je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami pro výrobky a služby, patenty nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou případů výslovně povolených námi nebo inzerenty souhlasíte s tím, že nebudete měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet díla odvozená od Služby nebo Obsahu, a to zcela nebo zčásti.
Souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat nebo se nebudete pokoušet o přístup ke Službě jiným způsobem, než prostřednictvím rozhraní, které je námi poskytnuto pro použití při přístupu ke Službě.

11. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním a s tím, že nás, naše dceřiné společnosti, pobočky, zástupce, prostředníky a další partnery, prodejce a zaměstnance, budete držet neškodné z jakéhokoliv nároku nebo požadavku, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, podaných jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z Obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo přenesete prostřednictvím Služby, použitím nebo připojením se ke Službě, porušením TOU nebo porušením jakýchkoliv jiných práv.

12. PROHLÁŠENÍ

BERETE VÝSLOVNĚ NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE:
       1. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA BÁZI "JAK JE" NEBO "JAK JE K DISPOZICI". V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, PODMÍNEK A   
          DALŠÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK JAKÉHOKOLIV DRUHU, EXPLICITNÍCH NEBO IMPLICITNÍCH, MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLICITNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI              PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
       2. NEČINÍME ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ, ŽE (I) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (II) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, (III) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽITÍM SLUŽBY, BUDOU
          PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ, (IV) A ŽE KVALITA VŠECH VÝROBKŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU, ZAKOUPENÝCH A ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ.
       3. STAŽENÍ NEBO JINÉ ZÍSKÁNÍ JAKÉHOKOLIV OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽBY JE PROVÁDĚNO NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO. NESETE TEDY VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ V DŮSLEDKU           STAŽENÍ TAKOVÉHO OBSAHU.

       4. ŽÁDNÁ DOPORUČENÍ ANI INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ OD NÁS NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY ZÍSKÁTE, NEVYTVÁŘEJÍ JAKOUKOLIV ZÁRUKU NEBO ZÁVAZEK, POKUD TAK NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO V TOU.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ NÁHRADY UŠLÉHO ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT, A TO I KDYBYCHOM BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VYPLÝVAJÍCÍCH Z: (I) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SLUŽBY ANI JAKÉHOKOLIV PRODUKTU VYSTAVENÉHO VE SLUŽBĚ; (II) NÁKLADŮ NA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH PRODUKTŮ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z JAKÝCHKOLIV ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH PRODUKTŮ, DAT INFORMACÍ NEBO SLUŽEB, OBDRŽENÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY; (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO POZMĚNĚNÍ VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (IV) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NA SLUŽBĚ; NEBO (V) JAKÉKOLIV JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY NEBO PRODUKTŮ VYSTAVENÝCH NEBO PRODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY.
NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST A VÁŠ VÝLUČNÝ PROSTŘEDEK NÁPRAVY NESMÍ PŘEKROČIT ČÁSTKU VÁMI ZAPLACENOU ZA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT A SLUŽBY.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV ZNĚNÍ USTANOVENÍ NEBO ZÁKONA, POKUD NETVRDÍ OPAK, BERETE ZA PLATNÉ, ŽE NÁROKY NEBO SPORY VZNIKLÉ ZE SLUŽBY, VYSTAVENÝCH PRODUKTŮ NEBO PRODUKTŮ PRODANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY NEBO TOU A NEBO SE K NIM VZTAHUJÍCÍ, MUSÍ BÝT PODÁNY DO JEDNOHO (1) ROKU OD VZNIKU TAKOVÉHO NÁROKU NEBO SPORU.

14. VÝJIMKY A OMEZENÍ

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ ŠKODY. V SOULADU S TÍM SE NA VÁS NĚKTERÁ OMEZENÍ UVEDENÁ V SEKCI 14 A 15 NEMUSÍ VZTAHOVAT.
NIC V TĚCHTO TOU SE NEVZTAHUJE K ZÁKONNÉMU PRÁVU SPOTŘEBITELE.

15. UKONČENÍ

Souhlasíte s tím, že dle našeho uvážení můžeme ukončit Vaše heslo, účet (nebo jeho část) nebo použití služby, a zrušit a odstranit jakýkoliv Obsah v rámci služby, a to z jakéhokoliv důvodu, mimo jiné včetně nedostatečného používání nebo pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali v rozporu se zněním a duchem TOU. Souhlasíte s tím, že jakékoliv ukončení Vašeho přístupu ke Službě podle některého z ustanovení těchto TOU může být provedeno bez předchozího upozornění a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme okamžitě deaktivovat nebo smazat Váš účet.
Každý účet, který nebyl po určitou dobu používán, může být ukončen a veškerý obsah v něm trvale odstraněn v souladu s pokyny a zásadami Fruugo’s. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za smazání nebo neúspěšné uložení jakéhokoliv Obsahu, udržovaného nebo přenášeného Službou. Dále souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení Vašeho přístupu ke Službě.

16. OZNÁMENÍ

Oznámení pro Vás mohou být zaslány e-mailem nebo poštou. Služba může také poskytnout oznámení změn TOU nebo jiných záležitosti pomocí zobrazení oznámení nebo odkazů na obecná oznámení o službě.

17. INFORMACE O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Logo Fruugo a ochranné známky pro výrobky a služby Fruugo a další loga a produktové servisní názvy Fruugo, jsou ochrannými známkami Fruugo Ltd. ("Fruugo Marks"). Bez našeho předešlého povolení souhlasíte s tím, že Fruugo Marks nebudete vystavovat nebo jiným způsobem používat.

18. POŽADAVKY NA DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Fruugo respektuje duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že některá z vašich práv duševního vlastnictví byla porušena na společnosti Fruugo nebo na jejích přidružených webech, nahlaste prosím problém na legal@fruugo.com se všemi požadovanými podpůrnými dokumenty a v souladu s naší

Pravidla pro právní stížnosti třetích stran.

19. OBECNÉ INFORMACE

Tyto TOU (včetně postupů a zásad, které jsou zde uvedené) představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi a řídí Vaše používání Služby. Nahrazují veškeré předešlé dohody mezi Vámi a námi. Vaše používání Služby může podléhat dalším podmínkám, které mohou být uplatněny i při použití přidružených služeb, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran. TOU a vztah mezi Vámi a námi se řídí zákony Spojené království. Souhlasíte, že se podřídíte výlučné pravomoci Spojené království soudů. Jakékoliv naše selhání vykonat nebo vymáhat jakékoliv právo nebo ustanovení TOU nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Pokud jakékoliv ustanovení TOU je soudem příslušné jurisdikce shledáno za neplatné, vy nicméně souhlasíte, že by soud měl usilovat o to, aby dohodám účastníků přiznal účinek tak, jak je uvedeno v ustanovení, a ostatní ustanovení TOU zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
Ani vy ani my nesmíme přiřadit nebo přenést jakákoliv práva nebo povinnosti pod TOU bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou toho, že my jsme oprávněni přiřadit nebo přenést naše práva a povinnosti (bez předchozího souhlasu) na jakoukoliv z našich dceřiných společností. Souhlasíte s tím, že Váš účet u Fruugo je osobní a nepřenositelný. Názvy sekcí v těchto TOU jsou pouze pro zpřehlednění.
Pokud žijete v EU, Evropská komise poskytuje on-line platformu pro řešení sporů, ke které máte přístup zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ZRUŠENÍ

Musíte nás informovat o svém rozhodnutí zrušit objednávku podle našich Častých dotazů o zrušení a úpravách. Doporučujeme odeslat požadavek prostřednictvím našeho interaktivního centra nápovědy, protože toto je nejrychlejší způsob, jak požádat o zrušení, ale pro zákazníky z EU můžete místo toho vyplnit, vytisknout a odeslat tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:


Vyplňte prosím následující části pod řádkem, formulář vytiskněte a odešlete na adresu:

Tým zákaznických služebFruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Komu: Tým zákaznických služeb, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o prodeji následujícího zboží:


Číslo objednávky:

Objednáno dne:

Tvé jméno:

Vaše adresa:

E-mailová adresa vašeho účtu Fruugo:

Tvůj podpis:


Datum:

Budete také muset vrátit své produkty prodejci, u kterého jste zboží zakoupili, abychom mohli zpracovat vaši refundaci. Bude to jiná adresa než výše, můžete to udělat prostřednictvím našeho interaktivního centra nápovědy.

NEPOSÍLEJTE své produkty přímo společnosti Fruugo - to zpozdí vaše zrušení a vrácení peněz.

20. PORUŠENÍ

Nahlaste prosím veškerá porušení TOU na zákaznickou linku Fruugo.

 21. STAV OBCHODNÍHO AGENTU

Fruugo jedná jako obchodní zástupce pouze za maloobchodníky, nikoli za zákazníky. Na základě naší dohody s maloobchodníky maloobchodníci autorizovali společnost Fruugo k uzavření prodeje produktů zákazníkům jménem maloobchodníků. To znamená, že společnost Fruugo má od maloobchodníků oprávnění zavázat maloobchodníky k prodeji produktů.